Stadgar

Burträsk 2007
För Burträsk Usa bil förening, Shithouse Cruisers.

§ 1. Mötet öppnas.

§ 2. Val av ordförande: Daniel Randleff valdes till Ordförande.

§ 3. Val av vice Ordförande: Mattias Renström valdes till Vice ordförande, Mattias blir även föreningens kontaktperson.

§ 4. Till sekreterare valdes Jonas Helèn.

§ 5. Val av kassör: Pär Johansson valdes till Kassör.

§ 6. Val av Justerare: Till Justerare valdes Kent Larsson.

§ 7. Val av Suppleant: Till Suppleant valdes Frans Flinkfeldt.

§ 8. Val av föreningsnamn: Av många namn föreslag, valdes
Cageswamp Cruisers-Burträsk av majoriteten. Detta blev således föreningens namn. Ändringen ägde rum 20 maj-06

§ 9. Föreningens målsättning och inriktning: Målsättningen för föreningen är att främja motorintresset i Burträsk. Att människor med samma intresse ska kunna träffas och ha utbyte med varandra. Att ha möjligheten att få utbyta idéer och kunskap med människor som har bilen som intresse och hobby.

§ 10. Medlemskap: Människor som har ett motorintresse, och är fyllda 18 år, är välkomna i föreningen och därmed få nyttja eventuella lokaler, och delta i aktiviteter som ordnas av klubben och styrelsen. Medlemmar har även skyldighet att hålla snyggt i en tilltänkt lokal, och visa ett gott ansikte utåt . Medlemskapet kan sägas upp när som helst personen vill. Detsamma gäller om individen inte fullföljer de normer och regler som klubben satt upp, eller på annat sätt visat att han eller hon inte bidrar till en trivsam förening. Då kan medlemskapet upphävas genom ett demokratiskt beslut av styrelsen. Klubben åtar sig då att köpa igen eventuellt klubbtryck.

§ 11. Verksamhetsår: Verksamhetsåret följer ej kalenderåret, utan är uppdelat från 1/6 – 31/5

§ 12. Regler för förenings och årsmöten:Styrelsen kallar till mötet minst en vecka innan mötesdagen. Medlemmarnas motioner lämnas in till styrelsen minst en vecka innan mötesdagen.

§ 13. Beslutsordning: Beslut fattas genom demokratisk omröstning, om resultatet blir jämt, har ordförande sista utslagsrösten.

§ 14. Årsmöten: Om kallelse till mötet gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver. Om medlemmarna är nöjda med styrelsens engagemang och om medlemmarna har tilltro till styrelsen.

§ 15. Firmatecknare: Till Firmatecknare valdes Kassör Pär Johansson

§ 16. Upplösning av föreningen: För att nedläggning av föreningen skall ske, måste majoritetsbeslut fattas. Skulder tilldelas styrelsen och tillgångar delas lika mellan medlemmar och styrelse.

§ 17. Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.